Ashabin Kitlelesmesi

user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'zor_masal.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM masal_users u INNER JOIN masal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1675502661 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/zehirli/domains/zehirli.org/public_html/masal/modules/user/user.module on line 819.

Resul ü Ekrem, işin bidayetinde bu davet vazifesini, kendilerinde arzu hissetiği insanların yaşına, soyuna ve içtimaî mevkilerine bakmayarak yapmakta idi. Dine davet için insanlarda bir tefrik yapmazdı. Alelıtlak bütün halkı davet eder ve istediklerini araştırırdı. Filvaki çok kimseler Müslüman oldular. İslama sarılanların cümlesine dinin hikmetlerini öğretmeğe, onları yetiştirmeğe koyulur ve Kur'anı kendilerine ezberletirdi. Bunlar da bir arada toplanarak Islâmiyete davet işini kendi üzerlerine aldılar. Bunların sayıları Resulü Ekrem'in vazife-i nübüvvete başlamalarından, Peygam­berliğini ilân etmesi emrolunduğu tarihe kadar kırk kişi ka­dar oldu. Bunlar çeşitli seviye ve yaşlarda erkek ve kadın ve ekserisi gençlerden ibaretti. İçlerinde güçsüzü, güçlüsü, zengini ve fakiri var idi. Bunların kimler olduğu aşağıda ya­zılı insanlardan her biri Resulü Ekreme iman edip onunla birleşerek kendisiyle birlikte davet vazifesine başladılar ki, bunlar:

Sekiz yaşında Ebu Talib'in oğlu Ali,

yine sekiz yaşında Zübeyr bin Avam ile

onbir yaşında Ebül'Erkam'm oğlu ile,

on dört yaşında Abdullah bin Mes'ud ve

yirmi yasın­dan aşağı Seyyid bin Zeyd ve

on yedi yaşında Saad bin Ebu Vakkas,

on yedi yaşında Eabia oğlu Mes'ud,

on sekiz yaşında Ebu Talib'in olgu Cafer,

yirmi yaşında Vashibirrumî

yir­mi yaşında Harise oğlu Zeyd,

yirmi yaşında Affan oğlu Os­man,

yirmi yaşında Tulayib bin Mirine ve

yirmi yaşında Hab-bab bin Ert,

yirmi üç yaşında Âmir bin Fehire,

yirmi dört ya­şında Amir,

yirmi dört yaşında Esvedin oğlu Mikdâd,

yirmi beş yasında Cahşin oğlu Abdullah,

yirmi yaşında Ömer bin Elhat-tab,

yirmi yedi yaşında Ebu Ubeyde bin el-Cerrah,

yirmi yedi yaşında Atebe bin Gazvan,

otuz yaşında Utbe oğlu Ebu Hazife,

otuz yaşında Ribah oğlu Bilâl,

otuz yaşında Abbas bin Rabia,

otuz yaşında Âmir bin Rabia,

on yedi yaşında Abdullah,

on do­kuz yaşında Kudame,

yirmi yaşında Vessâ'ib,

otuz yaşında Abdül'Esed-el Mahzıımî oğlu Abdullah,

otuz yaşında Abdurrahman bin Avf,

otuzla k ırk yaş arasında Yasir oğlu Amar,

otuz yedi yaşında Ebubekir Sıddîk,

kırk iki yaşında Abdülmuttalib oğ­lu Hamza ve

elli yaşında Haris'in oğlu Ubeyde

ve bir çok ka­dınlar da Müslüman oldular. Bu eshab Üç sene zarfında aldık­ları talini ve terbiyede olgunlaşıp düşünceleri islâm tefekkürü ve varlıkları islâm varlığı olunca Resulü Ekrem onlara güve­nerek düşünüşlerinde kemale erdiklerini ve hüviyetlerinin yükseldiğini ve Allah'a bağlılıklarının göze görünür şekle girdiğini müşahede edince nefsinde büyük bir ferahlık ve huzur hisset­tiler, çünkü Müslümanlar, cemiyetin hepsiyle karşılaşabilecek bir kuvvet ve raddeye gelmişlerdi, o zaman Peygamber. Allah'ın emri üzerine İslama daveti açıkça ifaya başladı...

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul><img> <ol> <li> <dl> <dt> <img> <b> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar